Zapisz się na zajęcia

Regulamin

Regulamin „UKP” Rekin Konin

I. Warunki przynależności do Klubu:

II. Organizacja zajęć pływackich „UKP” Rekin Konin

 1. Zbiórka przed zajęciami następuje 10 minut przed czasem rozpoczęcia lekcji w umówionym miejscu z trenerem WAŻNE prosimy o zachowanie ciszy i nie zbieranie się przy kasie basenowej! 
 2. Czas trwania lekcji to 55min dla dzieci w wieku szkolnym oraz 45min w wieku przedszkolnym.
 3. Po grupę wychodzi instruktor i wprowadza ją przez kasę do przebieralni i na nieckę
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za osoby poruszające się po obiekcie poza grupą prowadzoną przez instruktora (trenera)
 5. Wymagana jest punktualność w przypadku spóźnienia nie można wejść deklarując dołączenie do grupy – uczestnik zajęć dokonuje wtedy opłaty na kasie za wejście prywatne i może dołączyć do grupy na niecce zgłaszając spóźnienie do instruktora – dopiero od tego momentu jest objęty opieką instruktora i ubezpieczeniem
 6. Rodzice najmłodszych dzieci mogą, po uzgodnieniu tego z obsługą obiektu, wejść do przebieralni i pomóc dziecku w sprawnym przebraniu się
 7. Uczestnicy zajęć są zobowiązani posiadać odpowiedni strój kąpielowy i okularki pływackie
 8. Po zakończeniu zajęć instruktor odprowadza uczestników do przebieralni. Suszenie należy wykonywać po oddaniu kluczyków do kasy poza strefą naliczania opłat
 9. Uczestnicy zajęć bezwzględnie muszą zgłaszać instruktorom wszelkie urazy oraz niedyspozycje, jakie wystąpią przed lub w trakcie zajęć
 10. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów prowadzonych zajęć, lokalizacji oraz instruktora
 11. Ilość uczestników w jednej grupie jest ustalana indywidualnie dla poszczególnych grup, jednak nie może przekroczyć 15 osób na jednego instruktora/trenera 
 12. Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków

III. Składki 

 1. Wysokość składki członkowskiej i opłaty wstępnej ustala Zarząd Klubu , opłaty szkoleniowe są stałe, płatne co miesiąc niezależnie od ilości zajęć oraz faktycznych obecności dziecka w zajęciach. Informacja dotycząca wysokości składek znajduje się na stronie klubu : www.rekinkonin.pl 
  • składki zawierają wszystkie koszty prowadzonych zajęć, łącznie z wejściem na basen 
  • w dniach ustawowo wolnych od pracy (oprócz sobót) i podczas przerw świątecznych, w okresie ferii zimowych oraz wakacji, a także inne dni uwzględnione w harmonogramie zajęcia nie są prowadzone.
  • dla nowych członków klubu obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 50zł
 2. Składki należy uiścić z góry do 10-tego dnia danego miesiąca za pomocą programu ActiveNow (przekierowanie za pomocą grafiku na stronie www.rekinkonin.pl)
 3. Wysokość pełnej składki członkowskiej obowiązuję od września do czerwca. W okresie wakacyjnym obowiązuje składka administracyjna w wysokości 20zł/miesięcznie. W czasie zawieszenia zajęć na okres dłuższy niż miesiąc  z powodu długiej choroby (wymagane zaświadczenie lekarskie skan na maila rekinkonin@gmail.com),  z przyczyn niezależnych od organizatora itp. obowiązuje składka minimalna w wysokości 50zł/miesięcznieSkładki zabezpieczają częściowo funkcjonowanie Klubu (realizacja programu szkolenia, ubezpieczenie, księgowość, dofinansowanie do obozów i zawodów, nagrody, sprzęt sportowy, wynajem infrastruktury sportowej, i in.)
 4. Nieobecności można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji ActiveNow (zaznaczając termin nieobecności) oraz dokonywać zapisu na odrabianie również za pośrednictwem aplikacji Active Now – pod warunkiem dostępności miejsc w grupie.
 5. Dwumiesięczna nieusprawiedliwiona zaległość w opłacie członkowskiej może być przyczyną skreślenia zawodnika z listy członków Klubu i niezależnie od tego wyegzekwowania przez Zarząd zaległych składek członkowskich.
 6. W przypadku dłuższej  nieobecności powyżej miesiąca spowodowanej chorobą, lub urazem istnieje możliwość obniżenia składki w kolejnym miesiącu na następujących zasadach: 
  • należy przesłać mailem informację o chorobie z załączonym skanem zaświadczenia lekarskiego,
  • obniżenie składki będzie naliczane na podstawie procentowej liczby nieobecności w danym miesiącu, z zachowaniem minimalnej opłaty utrzymaniowej – 50zł miesięcznie
  • w przypadku nieobecności dłużej niż miesiąc, jest możliwość  zawieszenia opłaty członkowskiej, w takiej sytuacji obowiązuje składka minimalna w wysokości 20zł/miesięcznie 
  • rezygnacja z zajęć może nastąpić po upływie pełnego okresu rozliczeniowego , z zachowaniem dwu tygodniowego okresu wypowiedzenia członkostwa. Warunkiem rezygnacji jest wysłanie pisma na adres e-mail rekinkonin@gmail.com . W przypadku złożenia rezygnacji klub nie umożliwia zwrotów kosztów.
  • w sytuacji dołączenia do klubu w trakcie miesiąca składka będzie liczona na podstawie ilości zajęć które odbędą się do końca danego okresu rozliczeniowego 
  •  po rezygnacji z zajęć w sekcji pływackiej i ponownym zapisaniu się na listę uczestników opłata wpisowa wynosi  50 zł.

IV. Warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub Pływacki Rekin Konin

 1. 1. Klub Pływacki Rekin Konin prowadzi zajęcia pływackie w następujących formach: 
  • sekcja nauki i doskonalenia pływania
  • sekcja wyczynu sportowego.
 2. W zajęciach sekcji wyczynu sportowego mogą uczestniczyć osoby posiadające aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu pływackiego wydane przez lekarza medycyny sportowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Za ewentualne szkody wyrządzone z winy uczestników zajęć i nieprzestrzegania regulaminów odpowiada uczestnik zajęć, a poniesionymi kosztami obciążony zostanie winny wyrządzonych szkód, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni. 
 4. W przypadku rezygnacji zawodnika z zajęć pływackich, jest on zobowiązany do wysłania rezygnacji  na adres e-mail rekinkonin@gmail.com  , uregulowania zaległych płatności,  oraz zwrot przydzielonego mu sprzętu treningowego, zakupionego przez UKP Rekin Konin.
 5. Zmiana barw klubowych
  • w przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego.

V. OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 1. Przestrzegać obowiązującego Statutu Klubu i Regulaminu UKP Rekin Konin,
 2. Wykonywać ze szczególną starannością polecenia instruktora, trenera
 3. Dbać o porządek na niecce basenowej, szanować i odkładać we wskazane miejsce sprzęt pływacki wykorzystywany na zajęciach przez UKP Rekin Konin
 4. Przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na pływalni,
 5. Systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu. W przypadku niesystematycznego uczestnictwa w zajęciach Zawodnik może zostać niezwłocznie przesunięty do innej grupy treningowej, bądź wykluczony z zajęć,
 6. Być przygotowanym do zajęć sportowych i startu w zawodach,
 7. Być ubranym w strój sportowy zgodny z przepisami PZP,
 8. Prowadzenia sportowego stylu życia, całkowitego unikania alkoholu, środków psychotropowych, środków dopingujących, papierosów, itp.,
 9. Wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni Sportowo-Lekarskiej od 10 roku życia. (Dzieci poniżej 10 roku życia zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni).,
 10. Terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie w przypadku ich wystąpienia,
 11. Systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie, za pośrednictwem programu ActiveNow
 12. Brać udział w zawodach pływackich oraz obozach treningowych organizowanych przez Klub,
 13. Godnie reprezentować barwy Klubu, przestrzegać zasady Fair Play i norm współżycia społecznego.

VI. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • posiadanie dostępu do sieci Internet;
  • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
  • posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony.
 3. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
 4. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  • naruszających dobre imię osób trzecich;
  • naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;
  • naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;
  • namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

VII. Polityka prywatności

 1. Organizator prowadzi politykę prywatności zgodną z RODO oraz innymi odnośnymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika, przekazywanych w formularzu zgłoszeniowym w aplikacji Active Now oraz w związku z wykonywaniem usług oferowanych na stronie www.rekinkonin.pl  jest  UCZNIOWSKI KLUB PŁYWACKI „REKIN” KONIN , NIP: 6653017084, REGON:381081836 zwany dalej również „Administratorem”. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na adres: rekinkonin@gmail.com
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika jest umowa pomiędzy Uczestnikiem/jego rodzicem lub opiekunem prawnym a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
 4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, chyba że Uczestnik dodatkowo wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych do innych celów.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Wszelkie dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. w okresie wykonywania usług oraz przez okres 2 lat od dnia rozwiązania Umowy, chyba że dłuższy okres przechowywania wynika ze zgody na otrzymywanie materiałów handlowych lub marketingowych dotyczących kursów i obozów UKP „Rekin” Konin albo będzie wymagany przepisami obowiązującego prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, chyba że odbywać się to będzie na skutek korzystania z aplikacji Active Now, na co Administrator nie ma wpływu.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Uczestnika danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Administratorem, podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 9. Przetwarzanie niektórych danych Uczestnika może odbywać się w sposób zautomatyzowany przy użyciu aplikacji Active Now.
 10. Aplikacja Active Now umożliwia Organizatorowi uwzględnianie także danych osobowych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika, o ile Uczestnik udzieli ich Organizatorowi.
 11. Uczestnik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Uczestnik może egzekwować swoje prawa dotyczące danych osobowych zgłaszając stosowne żądania na adres: rekinkonin@gmail.com

VIII. Odpowiedzialność

 1. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników w granicach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w czasie trwania zajęć. Przed i po zajęciach za Uczestników małoletnich odpowiadają ich rodzice/opiekunowie prawni.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe z naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, regulaminów basenów, na których odbywają się zajęcia czy też poleceń instruktorów i obsługi obiektów.
 3. Naruszanie wyżej wymienionych regulacji lub też porządku, dobry obyczajów oraz stwarzanie zagrożenia dla siebie innych osób może spowodować usunięcie Uczestnika z zajęć oraz basenu, na którym się one odbywają. W przypadku usunięcia z zajęć, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt i rzeczy wartościowe Uczestników oraz ich opiekunów pozostawione w szatni.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne skargi i reklamacje składane w związku z prowadzeniem Kursu i dokonywania opłat będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich złożenia na adres kontaktowy Organizatora. Odpowiedz będzie udzielana drogą mailową. 
 2. W zakresie nieujętym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z działalnością Szkoły Pływania rozstrzygać będzie Sąd właściwy.
 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Internetowej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia

UCZNIOWSKI KLUB PŁYWACKI „REKIN” KONIN

62-510 Konin, ul. Karłowicza 7/8

NIP: 6653017084 , REGON: 381081836

Prezes Zarządu : Arkadiusz Chojnacki

Wiceprezes Zarządu: Marcin Turski

Sekretarz : Agnieszka Rzepczyk


Statut Uczniowskiego Klubu Pływackiego REKIN KoninPobierz