Zapisz się na zajęcia

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki i doskonalenia pływania Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Rekin” Konin.

 1. Zajęcia prowadzone są przez trenerów i instruktorów UKP „Rekin” Konin.
 2. Każda grupa prowadzona jest przez jednego trenera lub instruktora.
 3. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po wcześniejszym zapisaniu się do grupy na określony dzień i godzinę osobiście lub telefonicznie: Arkadiusz Chojnacki tel. 669-146-972, Marcin Turski tel. 605-955-686, Agnieszka Rzepczyk tel. 609-483-820.
 4. Odpłatność za zajęcia grupowe jest stała i wynosi 120zł/os. za miesiąc przy zajęciach odbywających się raz w tygodniu, a 200zł/os. za miesiąc przy zajęciach odbywających się dwa razy w tygodniu , opłata obejmuje wejście na basen na czas trwania zajęć.

Odpłatność za zajęcia należy uiścić z góry do 29-tego poprzedniego miesiąca przelewem na rachunek UKP „Rekin” Konin:
BGŻ BNP PARIBAS o/Konin: 69 1600 1462 1878 1361 1000 0001

 1. Lekcja nauki pływania trwa 45 minut, dodatkowo doliczony jest czas 15 minut przeznaczony na rozebranie się i ubranie. Po przekroczeniu łącznego czasu 60 minut naliczana jest dopłata za każdą minutę przekroczenia limitu czasu wg obowiązującego cennika.
 2. Po zakończonych zajęciach uczestnik zajęć zobowiązany jest do opuszczenia niecki basenowej i przejścia do szatni.
 3. Brak opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania w określonym terminie, powoduje automatycznie skreślenie uczestnika z listy osób uczestniczących w zajęciach.
 4. UKP „Rekin” Konin nie gwarantuje miejsca uczestnikowi w jego dotychczasowej grupie w przypadku braku opłaty za kontynuację nauki i doskonalenia pływania w wyznaczonym terminie.
 5. W przypadku braku zajęć spowodowanym nieobecnością prowadzącego – zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie, ustalonym przez prowadzącego zajęcia.
 6. Każdą dłuższą nieobecność, a także powrót na zajęcia należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 7. W przypadku długotrwałej, trwającej powyżej 2 tygodni, nieobecności uczestnika w zajęciach z przyczyn losowych (pobyt w szpitalu, przewlekła choroba, rekonwalescencja itp.) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia zostanie zaliczona jako zapłata za następny miesiąc. Okazanie zaświadczenia lekarskiego jest w takiej sytuacji wymagane.
 8. Rodzic lub opiekun uczestnika kursu wyraża zgodę na udział dziecka w lekcjach nauki i doskonalenia pływania oraz oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
 9. Uiszczenie opłaty za zajęcia nauki i doskonalenia pływania, traktowane jest jako akceptacja przez uczestnika treści niniejszego regulaminu oraz regulaminu Obiektu Rekreacyjno-Sportowego „Rondo” – Park Wodny MOSiR Konin, w tym warunków w nim zawartych, w szczególności dotyczących ubioru, stanu zdrowia, przechowania rzeczy wartościowych.
 10. Biorąc udział w zajęciach nauki pływania rodzic lub opiekun uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia kursu przez UKP „Rekin” Konin zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na przetwarzanie przez UKP „Rekin” Konin informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.